Obavijesti

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA U PODRUČJU JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA 2022. GODINU

Temeljem čl. 15 Statuta Zajednice sportova Općine Župa dubrovačka Zajednica sportova Općine Župa dubrovačka objavljuje
 
JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA U PODRUČJU JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA 2022. GODINU
 
I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih ponuda za provedbu Programa javnih potreba u sportu Općine Župa dubrovačka u 2022. godini.

Zajednica sportova Općine župa dubrovačka  objedinjuje i predlaže, a Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka u propisanoj proceduri utvrđuje te donosi Program javnih potreba u sportu Općine Župa dubrovačka, zajedno s godišnjim proračunom.
 
II.

Sredstva osigurana u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2022.  godinu namjenski će se rasporediti  sukladno  Mjerilima  za  vrednovanje  Programa  javnih  potreba  u  sportu  Općine  Župa dubrovačka, za sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:
 
1. MEĐUNARODNA SPORTSKA NATJECANJA  
 
2. TRADICIONALNE SPORTSKE PRIREDBE OD ZNAČAJA ZA OPĆINU ŽUPA DUBROVAČKA
 
3. POTICAJNI SPORTSKI PROGRAMI  
3.1 Potpora  perspektivnim mladim sportašima  
3.2 Stipendije sportaša  
3.3 Rad s osobama s posebnim potrebama koje se žele baviti sportom i suradnja sa sportašima invalidima  
 
4. RAZVOJNI SPORTSKI PROGRAMI  
4.2 Školovanje kadrova  
 
5. PROGRAMI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA  
5.1 Sportski rekviziti  i oprema
5.2 Korištenje sportskih objekata  
 
6. PROGRAMI SPORTSKIH KLUBOVA
6.1 Stručni rad
6.2 Redoviti program  
 
7. OSTALI PROGRAMI
 
III.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sve sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Općini  Župa  dubrovačka,  koje  su  članice  Zajednice  sportova  Općine  Župa  dubrovačka,  a  koje temeljem Zakona o športu (“Narodne novine”  broj 71/06) mogu obavljati djelatnost sporta,  te  iste moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
 
1. da su prijavitelji upisani u odgovarajuće registre,
2. da su prijavitelji svojim statutom ili osnivačkim aktom, ovisno o pravnoj osobnosti prijavitelja,  ovlašteni  za  obavljanje  djelatnosti  i  aktivnosti  koje  su  predmet  financiranja  i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti  s  Ustavom  Republike  Hrvatske  i zakonskim propisima,
3. da program, projekt ili manifestacija koju prijavitelji dostave na javni poziv Općine Župa dubrovačka, bude ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i ispunjenje javnih potreba Općine sukladno  razvojnim, planskim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima pojedinog javnog poziva,
4. da  su  prijavitelji  uredno  ispunili  sve  obveze  iz  prethodno  sklopljenih  ugovora  o sufinanciranju iz proračuna Općine Župa dubrovačka,
5. da  se  protiv  korisnika  odnosno  osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa, projekta ili manifestacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznene djela koja su propisana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata  od interesa  za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15.),
6. da prijavitelji imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način),
7. da  prijavitelji  imaju  definirane  alternativne  izvore  financiranja  (sustav  prikupljanja članarina, donacije, sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr.) te
8. da prijavitelji uredno predaju sva izvješća Općinskoj Zajednici sportova, Općini Župa dubrovačka te drugim institucijama i tijelima.
 
IV.

Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Općine Župa dubrovačka podnosi se u pisanoj formi i obavezno treba sadržavati sljedeće elemente:
 
- OBRAZAC ZA PRIJAVU SPORTSKOG PROGRAMA KLUBA / SPORTSKE UDRUGE                                                                                                        
- OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA O UTROŠKU NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA 2021.  GOD. dostavit do 1.veljače 2022.godine
- presliku osobne iskaznice odgovorne osobe
- presliku  važećeg  Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje navedeni obrasci mogu se podići.
 
Sve zainteresirane udruge moraju svoje programe i projekte prijaviti na propisanim obrascima ispunjenim isključivo na računalu. Isti su dostupni na službenim stranicama Općine Župa dubrovačka .
 
V.  

Sportske  udruge  članice    Zajednice  sportova  Općine  Župa  dubrovačka  koje  ne  dostave prijedloge za sufinanciranje sportskih programa, ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Općine Župa dubrovačka za 2022.godinu.
 
VI.

Ponude  za  provedbu  Programa  javnih  potreba  dostavljaju  se  poštom  preporučeno  ili neposrednom dostavom na adresu iz točke VII. ovog Poziva, zaključno do 20. studenog 2021. godine. Prijave  za  ponudu  programa  s  nepotpunim  podacima,  kao  i  prijave  koje  se  ne  dostave  u određenom roku, neće se razmatrati ni uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu.
 
VII.

Ponude  Programa  predaju  se  u  zatvorenoj  omotnici  na  kojoj  treba  stajati  puni  naziv/ime  i adresa ponuditelja, na adresu:
 
ZAJEDNICA SPORTOVA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA, VUKOVARSKA 48, 20 207 MLINI; S NAPOMENOM:
 
"PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA U 2021. GODINI ”.
 

VIII.

Sve udruge čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u sportu Općine Župa dubrovačka u 2022. godini o istome će biti pravovremeno obaviješteni.
 
PREDSJEDNIK ZAJEDNICE SPORTOVA
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
 
Ivica Cumeljan

 

OBRAZAC-FINANCIJSKOG-IZVJEŠĆA-O-UTROŠKU-NAMJENSKIH-SREDSTAVA-ZA-2021-GOD

OBRAZAC-ZA-SPORTSKE-UDRUGE-2022

 

Copyright © 2019 Zajednica sportova Općine Župa dubrovačka All Rights Reserved. Designed By © mlinimedia

TRAŽI