Obavijesti

Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u sportu Općine Župa dubrovačka u 2023. godini.

Temeljem čl. 15 Statuta Zajednice sportova Općine Župa dubrovačka Zajednica sportova Općine Župa dubrovačka objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA U PODRUČJU JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA 2023. GODINU

I.
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih ponuda za provedbu Programa javnih potreba u sportu Općine Župa dubrovačka u 2023. godini.
Zajednica sportova Općine župa dubrovačka objedinjuje i predlaže, a Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka u propisanoj proceduri utvrđuje te donosi Program javnih potreba u sportu Općine Župa dubrovačka, zajedno s godišnjim proračunom.

II.
Sredstva osigurana u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu namjenski će se rasporediti sukladno Mjerilima za vrednovanje Programa javnih potreba u sportu Općine Župa dubrovačka, za sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

1. MEĐUNARODNA SPORTSKA NATJECANJA
2. TRADICIONALNE SPORTSKE PRIREDBE OD ZNAČAJA ZA OPĆINU ŽUPADUBROVAČKA
3. POTICAJNI SPORTSKI PROGRAMI
3.1 Potpora perspektivnim mladim sportašima
3.2 Stipendije sportaša
3.3 Rad s osobama s posebnim potrebama koje se žele baviti sportom i suradnja sa sportašima invalidima
4. RAZVOJNI SPORTSKI PROGRAMI
4.2 Školovanje kadrova
5. PROGRAMI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA
5.1 Sportski rekviziti i oprema
5.2 Korištenje sportskih objekata
6. PROGRAMI SPORTSKIH KLUBOVA
6.1 Stručni rad
6.2 Redoviti program
7. OSTALI PROGRAMI

III.
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sve sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Općini Župa dubrovačka, koje su članice Zajednice sportova Općine Župa dubrovačka, a koje temeljem Zakona o športu (“Narodne novine” broj 71/06) mogu obavljati djelatnost sporta, te iste moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
1. da su prijavitelji upisani u odgovarajuće registre,
2. da su prijavitelji svojim statutom ili osnivačkim aktom, ovisno o pravnoj osobnosti prijavitelja, ovlašteni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonskim propisima,
3. da program, projekt ili manifestacija koju prijavitelji dostave na javni poziv Općine Župa dubrovačka, bude ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i ispunjenje javnih potreba Općine sukladno razvojnim, planskim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima pojedinog javnog poziva,
4. da su prijavitelji uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju iz proračuna Općine Župa dubrovačka,
5. da se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa, projekta ili manifestacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznene djela koja su propisana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15.),
6. da prijavitelji imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način),
7. da prijavitelji imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, donacije, sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr.) te
8. da prijavitelji uredno predaju sva izvješća Općinskoj Zajednici sportova, Općini Župa dubrovačka te drugim institucijama i tijelima.

IV.
Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Općine Župa dubrovačka podnosi se u pisanoj formi i obavezno treba sadržavati sljedeće elemente:

- OBRAZAC ZA PRIJAVU SPORTSKOG PROGRAMA KLUBA / SPORTSKE UDRUGE
- OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA O UTROŠKU NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA 2022. GOD.
- presliku osobne iskaznice odgovorne osobe
- presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje.

Navedeni obrasci mogu se podići
- na službenoj stranici Općine Župa dubrovačka – www.zupa-dubrovacka.hr)

V.
Sportske udruge članice Zajednice sportova Općine Župa dubrovačka koje ne dostave prijedloge za sufinanciranje sportskih programa, ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Općine Župa dubrovačka za 2023.godinu.

VI.
Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu iz točke VII. ovog Poziva, zaključno do 21. studenog 2022. godine.
Prijave za ponudu programa s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati ni uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu.

VII.
Ponude Programa predaju se u zatvorenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

ZAJEDNICA SPORTOVA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA, VUKOVARSKA 48,
20 207 MLINI; S NAPOMENOM:
"PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA U 2023. GODINI ”.

VIII.
Sve udruge čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u sportu Općine Župa dubrovačka u 2023. godini o istome će biti pravovremeno obaviješteni.

 

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE SPORTOVA
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
Ivica Cumeljan

JAVNI POZIV ZA 2023.doc- zajednica sportova

Obrazac za sportske udruge 2023.

OBRAZAC-FINANCIJSKOG-IZVJEŠĆA-O-UTROŠKU-NAMJENSKIH-SREDSTAVA-ZA-2022 -GOD

Copyright © 2019 Zajednica sportova Općine Župa dubrovačka All Rights Reserved. Designed By © mlinimedia

TRAŽI